Misja

Zgodnie z celami IFM, dążymy do możliwe maksymalnego obniżenia poziomu zachorowań na nowotwór złośliwy oraz do zapewnienia najnowocześniejszych technologii w jego leczeniu. Oba te cele, wyznaczone jako priorytet działalności IFM, są jednocześnie motorem wszelkich działań.

Wiedza, którą każdy ze specjalistów posiada, wymaga czasem jednej dodatkowej informacji, by przerodzić się w przełomowy projekt niosący pomoc wielu pacjentom, chorującym na nowotwór. W przypadku IFM działa prawo synergii pomiędzy kadrą uniwersytecką, personelem lekarskim, a także samymi pacjentami. Dzięki zasadzie wolnej wymiany informacji (ang. free information spread), Forum staje się miejscem, w którym wiedza, doświadczenie i empatia działają wspólnie na rzecz spójnego celu.

Zespół IFM składa się z wybitnych specjalistów – zarówno teoretyków jak i praktykujących lekarzy – którzy całą swoją wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać, by wspólnym wysiłkiem dać nową jakość w onkologii. IFM jest naukową platformą, która to umożliwia, a jej struktura została stworzona w oparciu o sugestie samych lekarzy i naukowców. Do tej pory dialog pomiędzy kadrą uniwersytecką, personelem lekarskim, a także samymi pacjentami nie był tak prosty, jak dziś – dzięki naszemu Forum.

Ważne jest również to, że IFM nie jest jedynie zamkniętą formą, w której uczestnicy debaty konfrontują między sobą swoje pomysły, wątpliwości i idee. Forum jest wyposażone w odpowiedni sprzęt video- i telekonferencyjny, który umożliwia konsultacje, porady i wymianę opinii z lekarzami na całym świecie, co w sposób błyskawiczny zmniejsza realny dystans geograficzny. Dzięki wysokiej jakości oprogramowania i monitorów nawet przedstawianie badań i ich wspólne omawianie ze specjalistami zza oceanu, jest tak samo komfortowe, jak spotkanie w realnym świecie.

Interakcje pomiędzy nauką a doświadczeniem dają w efekcie najlepszy możliwy zespół do prowadzenia projektów badawczych związanych z udoskonalaniem technologii medycznych. Dowodem na to jest, sprawne i efektywne wprowadzanie w życie projektów prowadzonych przez IFM, co ma bezpośrednie odzwierciedlenie w bieżącej pracy lekarzy onkologów zarówno w Bydgoszczy, jak i w innych ośrodkach onkologicznych w kraju.

Innowacyjne Forum Medyczne będzie integrować efekty działalności profilaktycznej, diagnostycznej i skojarzonego leczenia nowotworów oraz określać optymalne kierunki wdrażania innowacyjnych technologii.

Ponadto należy podkreślić, że Centrum Onkologii w Bydgoszczy jest jedynym ośrodkiem onkologicznym w kraju prowadzącym pełnoprofilowe zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny i kursy kwalifikacyjne do specjalizacji. Innowacyjne Forum Medyczne stworzy warunki do rozszerzenia i unowocześnienia działalności dydaktycznej, a więc poprowadzenie i wykształcenie nowej kadry medycznej – doskonale przygotowanej do zawodu. Ponadto, należy podkreślić, że IFM daje niepowtarzalną nigdzie indziej w kraju możliwość ustawicznego dokształcania się na każdym etapie edukacji medycznej i praktyki zawodowej.

Dlaczego my?

Po pierwsze – doskonała kadra i jej doświadczenie praktyczne

Centrum wykonuje kompleksowe usługi w zakresie wysokospecjalistycznego skojarzonego leczenia nowotworów na bazie nowoczesnego działu sal operacyjnych oraz wysokospecjalistycznego sprzętu do radioterapii i brachyterapii. W 2009 roku hospitalizowanych było ponad 16 tys. pacjentów, natomiast ambulatoryjnie udzielono 295 257 świadczeń zdrowotnych.

W Centrum wykonano 4 160 zabiegów operacyjnych i 4 614 procedur radioterapeutycznych i brachyterapeutycznych.

Wyjątkowo istotnym potencjałem Innowacyjnego Forum Medycznego jest kadra Centrum Onkologii o wysokich kwalifikacjach naukowych i specjalistycznych. W CO zatrudnionych jest 7 samodzielnych pracowników nauki, 55 osób z tytułem doktora nauk medycznych, a także 136 lekarzy specjalistów. IFM jest centrum kompetencji, gdzie wyposażamy w dodatkową wiedzę studentów, a kadrze lekarskiej, naukowej i inżynierskiej nowej generacji udostępniamy szerokie pole do badań naukowych.

Po drugie – międzynarodowa współpraca

Centrum rozwija się i doskonali poprzez współpracę z licznymi ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą. Między innymi współpracuje z prestiżowymi ośrodkami:

 • Yale Medical School, USA Reproducitve Immunology Unit: 
w zakresie udziału nowotworowych komórek macierzystych raka jajnika w powstawaniu przerzutów
 • Northwestern University, Feinberg School of Medicine, Chicago, USAw zakresie badań podstawowych nad regulacją transkrypcji oraz transferu innowacyjnej technologii opatentowanej przez Prof. Sui Huang z ww. Uniwersytetu w celu wdrożenia jej do badań diagnostycznych u chorych z rakiem prostaty;
 • Howell and Elizabeth Helfin Center for Human Genetics
 • Compreshive Cancer Center Uniwersyty of Alabama at Birmingham Medical School w zakresie badania aberracji chromosomalnego DNA u osób zdrowych i niskim ryzyku choroby nowotworowej;
 • Tumor Biology Dept, University of Pecs w zakresie roli PIBF w progresji nowotworów trofoblastu;
 • Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie w zakresie immunoterpii raka jajnika oraz udziału nieklasycznych antygenów
zgodności tkankowej w rozwoju raka;
 • Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie badań aberacji chromosomalnych u chorych z rakiem piersi, a także chromosomu 22 w raku jelita grubego;
 • Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie roli fibroblastów towarzyszących guzowi w przebudowie mikrośrodowiska raka szyjki macicy podczas rozsiewu tego raka;
 • Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego w zakresie monitorowania lekooporności drobnoustrojów oraz promocji racjonalnej profilaktyki i terapii zakażeń.

Po trzecie – ciągłe badania

Zespół Centrum prowadzi 33 badania kliniczne w zakresie zastosowania nowych leków i technologii w skojarzonym leczeniu nowotworów. Od 2002 r. Centrum Onkologii rozwija ścisłą współpracę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy tworząc jednostki kliniczne, takie jak:

 • Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii
 • Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów,
 • Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego,
 • Katedra Chirurgii Onkologicznej,
 • Oddział Kliniczny Onkologii,
 • Oddział Kliniczny Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej,
 • Oddział Kliniczny Urologii Onkologicznej,
 • Zakład Pozytonowej Tomografii Emisyjnej i Diagnostyki Molekularnej,
 • Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii.

Oprócz badań klinicznych, Centrum Onkologii prowadzi również badania naukowe. Zaplecze naukowe CO zostało docenione przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, od której Centrum Onkologii– jako jedyny szpital w Polsce – otrzymał grant na badania naukowe w programie Homing Plus.

Najważniejsze, to efekty

Wiemy, że innowacyjność, to klucz do sukcesu – dlatego zależy nam na tym, by IFM był jednym z najbardziej nowoczesnych kompleksów naukowych w zakresie medycyny onkologicznej na świecie.

Nowopowstałe Innowacyjne Forum Medyczne już dziś działa we współpracy z wiodącymi światowymi ośrodkami onkologicznymi, co nawet w bliskiej perspektywie bezpośrednio wpłynie na szybki transfer wiedzy i innowacji technologicznych, ułatwiając wymianę ogólnoświatową i udział w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych. Jednocześnie dzięki temu wzrośnie współczynnik jakości i skuteczności opieki dla chorych na raka w Polsce.